Pravidlá rozpočtu a nakladania s majetkom SPK

§ 1 Úvodné ustanovenia Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, právnickou osobou. SPK plní úlohy podľa § 42 zákona a zabezpečuje ich financovanie.V nadväznosti na citovaný zákon o poľovníctve sa činnosť SPK, ako aj  práva a povinnosti jej členov, riadia Stanovami SPK. Majetok SPK spravuje Kancelária SPK, ktorú riadi […]