Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Článok 1

Kontrolná činnosť

Dozorné rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK) vykonávajú kontroly hospodárenia a činnosti organizačných zložiek SPK. Poskytujú odbornú a metodickú pomoc orgánom, komisiám a členom SPK pri odstránení prípadných vzniknutých nedostatkov,dozerajú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vnútorných predpisov SPK.

Článok 2

Pôsobnosť kontrol dozornej rady

1. Dozorné rady organizačných zložiek SPK vykonávajú celkovú kontrolu činnosti a nakladania s finančnými prostriedkami orgánov a komisií organizačných zložiek SPK raz ročne a to k 31.12. bežného roku a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení predkladajú snemu, resp. konferencii.

Dozorná rada SPK vykoná kontrolu činnosti nižšej organizačnej zložky SPK len vtedy:

a/ ak o to požiada nižšia organizačná zložka,

b/ ak je dôvodné podozrenie z porušovania predpisov v tejto organizačnej zložke.

2. Po každej vykonanej kontrole, ak sa zistili nedostatky a boli uložené aj nápravné opatrenia, sa vykoná následná kontrola plnenia nápravných opatrení. Za splnenie a odstránenie nápravných opatrení zodpovedajú štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky.

3. Každej kontroly sa musia zúčastniť štatutárni zástupcovia a nimi poverené osoby.

4. O vykonanej kontrole sa vyhotoví správa (buď vo forme protokolu alebo záznamu), v ktorej sa uvedie zistený stav hospodárenia. V prípade zistených nedostatkov sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedú konkrétne ustanovenia predpisov, ktoré boli porušené a zároveň navrhnuté nápravné opatrenia. Ak neboli zistené nedostatky v činnosti a najmä v nakladaní s finančnými prostriedkami, vyhotoví sa záznam, v ktorom sa uvedú všetky oblasti, ktoré boli predmetom kontroly.

5. Zástupcovia organizačnej zložky alebo orgánu môžu uviesť k výsledkom kontroly svoje námietky a stanoviská, ktoré tvoria súčasť protokolu, resp. záznamu.

6. Protokol, resp. záznam z kontroly podpisujú členovia kontrolujúcej dozornej rady, štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky, orgánu SPK a osoby, ktoré sa kontroly zúčastnili.

7. Všetky písomnosti o kontrolách sa archivujú počas 10 rokov nasledujúcich od vykonania kontroly.

Článok 3

Zameranie kontrol

Pre vykonanie kontrol hospodárenia a činnosti organizačných zložiek sa odporúča nasledovná osnova:

1. Činnosť orgánov a organizačných zložiek SPK:

– dodržiavanie Stanov SPK a vnútorných predpisov SPK,

– dodržiavanie právnych predpisov a noriem

– spracovanie zápisníc z rokovaní orgánov, komisií SPK a OPK

– účasť členov orgánov a členov odborných komisií SPK a OPK na rokovaní

2. Hospodárenie orgánov a organizačných zložiek SPK:

– plán činnosti a rozpočet

– rozbor hospodárenia

– evidencia organizačných zložiek SPK a základných organizačných zložiek OPK

– úhrady členských príspevkov pre SPK a OPK

(právnické osoby bez revíru, užívatelia poľovných revírov, členský príspevok FO po

23.1.2010, zápisný príspevok za PO a FO)

– vznik, tvorba a účel fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

3. Poľovné lístky:

– evidencia vydaných poľovných lístkov

– evidencia predĺženia platnosti poľovných lístkov

– evidencia vydaných poľovných lístkov pre cudzincov

– poplatky za vydanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov

– písomné poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom 428/2002 Z.z.

o ochrane osobných údajov pre zamestnancov vydávajúcich poľovné lístky

4. Evidencia majetku:

– evidencia HIM, DHM, IHM a materiálových zásob

– hmotná zodpovednosť pracovníka za vedenie majetku

– inventarizácia majetku

– vedenie pokladne a pokladničná hotovosť

– stav finančných prostriedkov na bankovom účte

5. Účtovná evidencia:

– vedenie pokladničnej knihy a peňažného denníka

– evidencia faktúr

– mzdové náklady, cestovné a stravné

6. Mzdová evidencia:

– pracovné zmluvy, daňové prehlásenia

– dohody o vykonaní práce

– vyplácanie odmien, zásady odmeňovania

– dochádzka, dovolenky

7. Archivácia písomností:

– skartačný poriadok

– uloženie písomností

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej

poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Stiahnúť tento súbor (Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI.pdf) Smernica pre ko~.pdf [Smernica pre kontrolnú činnosť DR] 274 kB