Chovateľská prehliadka poľovníckych trofejí zveri

Okresný úrad Galanta – Pozemkový a lesný odbor Vás srdečne pozývajú na Chovateľskú prehliadku poľovníckych trofejí zveri ulovenej v revíroch okresu Galanta v sezóne 2017/2018. Termín: 10.03.2018 (sobota) 08:00 – 17:00 hod. a 11.03.2018 (nedeľa) 08:00 – 12:00 hod. Miesto: Zasadačka v budove OkO SPZ v Galante, Športová 22, 924 00 Galanta  

Brlohárské skúšky

OkO SPZ v Galante dňa 01.10.2017 vo Vinohradoch nad Váhom organizuje brlohárské skúšky. Prihlášky môžete posielať do 22.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu: OkO SPZ Galanta Športová 22 924 01 Galanta Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Chovné jesenné skúšky stavačov, CACT

OkO SPZ v Galante v  spolupráci s Klubom chovateľov hrubosrstých stavačov dňa 30.09.2017 vo Veľkých Úľanoch organizuje chovné jesenné skúšky stavačov, CACT! Prihlášky môžete posielať do 22.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu: OkO SPZ  Galanta Športová 22 924 01 Galanta Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Jesenné skúšky stavačov a jesenné skúšky malých plemien

OkO SPZ v Galante dňa 15.09.2017 v Kráľovom Brode  organizuje jesenné skúšky stavačov  a jesenné skúšky malých plemien! Prihlášky môžete posielať do 08.09.2017 na mailovú adresu: galanta@opk.sk alebo na adresu: OkO SPZ  Galanta Športová 22 924 01 Galanta Bližšie informácie môžete získať aj na tel.čísle : 0903483538

Poľovnícky hospodár

Okresný úrad Pozemkový a lesný odbor v Galante v spolupráci s OPK Galanta organizujú skúšky pre poľovníckych hospodárov. prihlášku , prehľad o poľovníckej praxi fotokópiu OP a doklad o zaplatení správneho poplatku si môžete odovzdať na OPK Galanta alebo poslať na adresu: OPK Galanta Športová 22 924 01 Galanta Termín podania prihlášky je do 30.09.2017 […]

Kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok

Obvodná poľovnícka komora Galanta organizuje kurz pre uchádzačov o prvý poľovný lístok! Prihlášku môžete osobne odovzdať na OPK Galanta alebo poslať poštou na adresu: OPK Galanta Športová 22 924 01 Galanta Prihlásiť sa môžete do 30.09.2017 !  Prihláška.pdf [Prihláška pre uchádzačov o prvý poľovný lístok] 409 kB

Prihláška na skúšky poľovných psov

 Prihlaska.pdf [Prihláška na skúšky poľovných psov] 739 kB  

Základné informácie k Zákonu č. 190/2003 Z.z.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k Zákonu č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje druhy a kategórie strelných zbraní a streliva, podmienky nadobúdania vlastníctva, držania, nosenia a používania zbraní a streliva, práva a povinnosti držiteľov zbraní a streliva, podmienky na vývoz, dovoz a prevoz zbraní a streliva, podmienky […]

Stanovy SPK k 22.06.2013

Zmena a doplnenie Stanov SPK Na zasadnutí snemu SPK dňa 22.06.2013 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 7/2013 zmenené a doplnené Stanovy SPK takto:  Stanovy SPK_sn~.docx [zmeny a doplnenia] 38 kB  StanovyUZ-SPK_~.docx [úplné znenie z 22.06.2013] 42 kB  Príloha č. 1 et~.doc [príloha č.1 etický kódex, konečné znenie] 73 kB  Príloha […]

Upozornenie – pre kandidátov na skúšku z poľovníctva!

Žiadame kandidátov na skúšku z poľovníctva, aby si opravili a aktualizovali svoje údaje v profile systému e-ducation.com. Všetky údaje (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo OP,… ) je povinné vyplniť pravdivo, aby sme predišli zbytočnému riešeniu problémov pri skúške, vydávaní vysvedčení a poľovného lístka.

Skúšobné poriadky SPK platné od 3.5.2013

 Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky duričov] 502 kB  Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky farbiarov] 541 kB  Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky MP a retrívrov] 785 kB  Skúšobný poriad~.pdf [Skúšobný poriadok pre skúšky v brlohárení] 304 kB  Poriadok_pre_me~.pdf [Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov] 284 kB  Všeobecné zásad~.pdf [Všeobecné […]

Zoznam kynologickych rozhodcov

 Zoznam_rozh_vyk~.xls [zoznam rozhodcov] 220 kB

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

 Úplné znenie zák~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.] 394 kB  Úplné znenie zák~.doc [úplné znenie, formát doc+revízia] 421 kB  13-z115.pdf [115 ZÁKON z 30. apríla 2013] 62 kB  [Prilohy123]200~.pdf [príloha č.1,2,3 k zákonu […]

Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL

vypísanú a podpísanú žiadosť, 2x Foto 3×3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť) súhlas dotknutej osoby potvrdenie o poistení občiansky preukaz Poplatok za PL Starý PL  Súhlas dotknute~.pdf [Súhlas dotknutej osoby] 55 kB  Súhlas dotknute~.pdf [Súhlas dotknutej osoby 2x] 55 kB  žiadosť_občan_SR.pdf [Žiadosť občan SR platný od 01.01.2014] 69 kB  žiadosť_cudzinec.pdf [Žiadosť cudzinec platný […]

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Článok 1  Vznik, tvorba a účel fondu 1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. […]

Zmena Stanov SPK schválená snemom SPK dňa 10.11.2012

Na zasadnutí snemu SPK 10.11.2012 boli v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenené a doplnené Stanovy SPK.  Stanovy SPK_sne~.doc [úplné znenie Stanov SPK k 12.11.2012] 155 kB  Stanovy SPK_sne~.doc [zmeny a doplnenie] 64 kB

Pracovné stretnutie v ZA

Vydávanie poľovných lístkov, predlžovania platnosti poľovných lístkov a ich odnímania, Školenie o ochrane osobných údajov, Disciplinárny poriadok a činnosť disciplinárnych orgánov  Pracovne_stretn~.doc [pozvánka] 259 kB  SLOVENSKA_POLO~.pptx [prezentácia] 3465 kB  Porada_27_5_201~.doc [príhovor prezidenta SPK Ing. Tibora Lebockého] 64 kB  Zakladne pravid~.pdf [Základné pravidlá ochrany osobných údajov] 91 kB  Spravne_konanie.ppt [Správne konanie] 376 kB  ziadost_obcan_s~.pdf [žiadosť – […]

Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi vydaním alebo predĺžením ? O vydanie  sa jedná ak ide o vydanie prvého poľovného lístka alebo ak predošlý poľovný lístok stratil účinnosť a vydáva sa nový poľovný lístok alebo ak žiadateľ nedodržal 30 dňovú lehotu na podanie žiadosti. Je to aj prípad ak žiadateľ zmešká  30 dňovú lehotu na podanie žiadosti […]

Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov schválený snemom SPK 11.6.2011

Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné lístky odnímajú. Prezídium SPK v záujme zabezpečenia plynulého a bezporuchového […]

Zmluva o užívaní poľovného revíru

uzatvorená v zmysle § 13 a nasl. zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  zmluva_o_uzivan~.doc [zmluva o užívaní poľovného revíru] 50 kB  dodatok_k_zmluv~.doc [dodatok k zmluve o užívaní poľovného revíru] 40 kB  skody_www.doc [Oznámenie a poskytnutie návrhu zmluvy.] 245 kB  Zmluva – min škôd na poľ poz .doc [Návrh zmluvy pre poľnohospodárske pozemky ] 59 […]

Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK. A. Význam kontrolnej streľby Význam kontrolnej streľby spočíva predovšetkým v overení schopnosti člena SPK bezpečne ovládať zbraň pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním […]

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011. Článok 1 Kontrolná činnosť Dozorné rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK) vykonávajú kontroly hospodárenia a činnosti organizačných zložiek SPK. Poskytujú odbornú a metodickú pomoc orgánom, komisiám a členom SPK pri odstránení prípadných vzniknutých nedostatkov,dozerajú na dodržiavanie všeobecne […]

Organizačný a rokovací poriadok SPK

schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej poľovníckej komory dňa 23. januára 2010 1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je budovaná na demokratických princípoch. SPK sa organizačne člení na obvodné poľovnícke komory (ďalej len „OPK“), ktoré sú tvorené z fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v obvode ich miestnej pôsobnosti. 2. Orgány SPK sú […]

Pravidlá rozpočtu a nakladania s majetkom SPK

§ 1 Úvodné ustanovenia Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, právnickou osobou. SPK plní úlohy podľa § 42 zákona a zabezpečuje ich financovanie.V nadväznosti na citovaný zákon o poľovníctve sa činnosť SPK, ako aj  práva a povinnosti jej členov, riadia Stanovami SPK. Majetok SPK spravuje Kancelária SPK, ktorú riadi […]

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.  vlastnymat.rtf [aktualizovaná vyhláška] 1097 kB

Disciplinárny poriadok SPK

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011 + Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014  DP_SPK_po_sneme~.doc [Disciplinárny poriadok] 103 kB  DP_SPK_1_1_2014.docx [DP platný od 1.1.2014] 40 kB  DP_SPK_1_1_2014_rev.doc [DP platný od 1.1.2014 s revíziou] 106 kB

Metodický pokyn pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok

Metodický pokyn SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok účinný od 2.9.2011 Nový metodický pokyn je platný od 1.1.2014.  metodicky_pokyn~.doc [Metodický pokyn] 71 kB  MP pre skúšky final_prijate zmeny.doc [MP pre skúšky platné od 1.1.2014] 76 kB  MP pre skúšky 1.7.2015_prijate zmeny.docx [MP pre skúšky platné od 1.7.2015] 43 kB

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej  Nariadenie vlad~.pdf [Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.] 110 kB

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009  Zakon 274 2009 ~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 275 kB  Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.] 5002 kB  Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR […]

Súvisiace zákony

 Zakon_c.326_200~.pdf [Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch] 280 kB  Zakon_c.39_2007~.pdf [Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti] 466 kB  Zakon_c.543_200~.pdf [Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny] 903 kB  Zakon_c.190_200~.pdf [Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 473 kB  VyhlaskaMVc.555~.pdf [Vyhláška MV SR č. 555/2003 […]