Uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzanie mláďat

Prezídium SPK prijalo na svojom zasadnutí 27.4.2018 uznesenie o konaní skúšok v čase hniezdenia a vyvádzanie mláďat.
Uznesenie 45/2018
d) Skúšky, na ktorých sa posudzuje stopa zveri na vode, prípadne sliedenie v trstí nesmú byť konané pred termínom 30.7.
Skúšky „Vodné práce“ v termíne 14.07.2018 sa presúvajú na 11.8.2018, miesto konania bez zmeny.