Potrebné dokumenty pre vydanie PL pre cudzinca

  1. vypísanú a podpísanú žiadosť [stiahnuť]
  2. doklad o poistení proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka     (§51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. )
  3. doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu   (§51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. )
  4. Občiansky preukaz / cestovný pas
  5. Poplatok za PL