Potrebné dokumenty pre vydanie PL pre cudzinca

 1. vypísanú a podpísanú žiadosť [stiahnuť]
 2. doklad o poistení proti následkom zákonnej zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva počas platnosti poľovného lístka     (§51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. )
 3. doklad oprávňujúci na lov zveri vystavený v cudzine alebo jeho úradne osvedčenú kópiu   (§51 ods. 5 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. )
 4. Občiansky preukaz / cestovný pas
 5. Poplatok za PL

Potrebné dokumenty pre vydanie – predĺženie PL

 1. vypísanú a podpísanú žiadosť [stiahnuť]
 2. 2x fotografia 3 x 3.5 cm (1x na PL, 1x na žiadosť)
 3. oboznámenie so spracúvaním osobných údajov SPK, SPZ [stiahnuť] [stiahnuť]
 4. súhlas dotknutej osoby SPK, SPZ [stiahnuť] [stiahnuť]
 5. potvrdenie o poistení
 6. občiansky preukaz
 7. poplatok za PL
 8. starý PL
 9. strelecký preukaz