Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK. A. Význam kontrolnej streľby Význam kontrolnej streľby spočíva predovšetkým v overení schopnosti člena SPK bezpečne ovládať zbraň pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním […]

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011. Článok 1 Kontrolná činnosť Dozorné rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK) vykonávajú kontroly hospodárenia a činnosti organizačných zložiek SPK. Poskytujú odbornú a metodickú pomoc orgánom, komisiám a členom SPK pri odstránení prípadných vzniknutých nedostatkov,dozerajú na dodržiavanie všeobecne […]

Organizačný a rokovací poriadok SPK

schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej poľovníckej komory dňa 23. januára 2010 1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je budovaná na demokratických princípoch. SPK sa organizačne člení na obvodné poľovnícke komory (ďalej len „OPK“), ktoré sú tvorené z fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v obvode ich miestnej pôsobnosti. 2. Orgány SPK sú […]

Disciplinárny poriadok SPK

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011 + Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014  DP_SPK_po_sneme~.doc [Disciplinárny poriadok] 103 kB  DP_SPK_1_1_2014.docx [DP platný od 1.1.2014] 40 kB  DP_SPK_1_1_2014_rev.doc [DP platný od 1.1.2014 s revíziou] 106 kB