Smernica o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK

Slovenská poľovnícka komora má podľa zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.

A. Význam kontrolnej streľby

Význam kontrolnej streľby spočíva predovšetkým v overení schopnosti člena SPK bezpečne ovládať zbraň pri výkone práva poľovníctva, tzn. zver zasiahnuť tak, aby sa zbytočne netrápila a nevznikli straty nedohľadaním postrieľanej zveri.

Ďalší význam je v overení správnosti nastrelenia zbrane a jej funkčnosti, v kontrole jej technického stavu a v samostatnej streľbe pred poľovníckou sezónou.

Preveruje a spresňuje sa tiež evidencia zbraní, ktoré drží na výkon práva poľovníctva.

B. Účasť na kontrolnej streľbe

1.  Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK musia absolvovať kontrolne streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka. Konferencia OPK môže zmeniť obdobie vykonávania kontrolných strelieb minimálne 1 raz za 5 rokov svojím uznesením na obdobie 1 raz za 4 roky, alebo 1 raz za 3 roky.

2.  Člen SPK, ktorý mal z akýchkoľvek dôvodov prerušené členstvo, je povinný pri obnove členstva v SPK kontrolnú streľbu úspešne absolvovať aj v kratšom  intervale ako päť rokov.

3.  Za absolvovanie kontrolných strelieb sa započítava účasť na majstrovstvách SPK, alebo SPZ, alebo verejných streleckých súťaží SPK alebo SPZ uverejnených v streleckom kalendári SPK v prípade, ak člen SPK absolvoval celú streleckú súťaž a dosiahol v guľovom štvorboji 40% bodov a v brokovej disciplíne 30% zásahov.

Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u členov SPK  kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).

4. Výnimku z povinnosti zúčastniť sa na kontrolnej streľbe môže členovi SPK  udeliť na základe jeho písomnej žiadosti Predstavenstvo OPK a určí mu náhradný termín.

5. V prípade, že sa pozvaný člen SPK na kontrolnú streľbu nedostaví, ani svoju neúčasť písomne neospravedlní, Predstavenstvo OPK mu uloží sankciu ako náhradu za vynaložené náklady pri organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb v jednotnej výške 20 €. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje za porušenie organizačnej disciplíny SPK.

Zaplatenie nákladov za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosť absolvovať kontrolné streľby.

C. Organizácia kontrolnej streľby

1. Rámcový plán organizovania kontrolnej streľby predkladá predseda streleckej komisie

OPK, Predstavenstvu OPK na schválenie najneskôr v októbri predchádzajúceho roku.

2. OPK organizuje kontrolnú streľbu pre všetkých členov OPK na uznaných strelniciach prostredníctvom streleckej komisie OPK a streleckých inštruktorov a rozhodcov.

3.  Na kontrolné streľby pozýva Kancelária OPK všetky osoby, ktoré sú držiteľmi poľovných lístkov v ich obvode s podmienkou, že sú držiteľmi zbraní na výkon práva poľovníctva.

4. Organizáciou kontrolnej streľby členov SPK na uznanej strelnici môže Predstavenstvo OPK poveriť poľovnícke združenie, prípade inú poľovnícku organizáciu, pričom na jej zabezpečenie deleguje kvalifikovaných streleckých inštruktorov a rozhodcov.

D. Metodika kontrolnej streľby 

1. Člen SPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba zbraňou (guľová, broková, kombinovaná), ktorú na základe zbrojného preukazu drží na výkon práva poľovníctva. Ak člen SPK nevlastní zbraň na výkon práva poľovníctva, na kontrolnú streľbu sa nepozýva.

2. V  prípade, že člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou jednou guľovou (v prípade že vlastní malokalibrovku i guľovnicu, kontrolnú streľbu realizuje guľovou zbraňou) a jednou brokovou zbraňou absolvuje kontrolnú streľbu.

Ak sa kontrolné streľby konajú na malorážkovej strelnici a člen SPK malorážku nedrží, zbraň mu zapožičia organizátor kontrolných strelieb.

3. Na kontrolnej streľbe sa strieľa:

a) guľovnicou na poľovnícky terč srnca alebo diviaka 5 výstrelov na vzdialenosť

100m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu.

b) malokalibrovkou na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo

diviaka 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m. Člen SPK môže na streľbu použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu.

c) brokom na 10 asfaltových terčov (oblúkové strelište, batéria, vysoká veža bez

zásten alebo na bežiaceho zajaca na prieseku).

4.  Voľba streleckých disciplín závisí od vybavenosti strelnice jednotlivými strelišťami. Pri streľbe na asfaltové terče sa môžu ich dolety znížiť. Na oblúkovom strelišti sa môžu vynechať dvoj strely, prípadne niektoré stanovištia, na batérii sa môžu vynechať stranové terče.

E. Splnenie limitu kontrolnej streľby

1. Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 40 %  zásahov.

2. Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak na nej člen SPK dosiahne 30 % zásahov.

3. Ak člen SPK splní určitý limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe ďalej pokračovať, pričom nemá nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku.

4. Po úspešnom absolvovaní kontrolnej streľby vydá OPK členovi SPK preukaz o kontrolnej streľbe a to aj v prípade, že kontrolnú streľbu organizuje z poverenia OPK poľovnícke združenie, prípadne iná poľovnícka organizácia.

5. Evidencia vydaných preukazov o kontrolnej streľbe zakladá Kancelária OPK  do ich evidenčných kariet členov.

6. V prípade, že člen SPK určený limit nesplní, môže v ten istý deň alebo v inom náhradnom termíne v tom istom roku kontrolnú streľbu opakovať. Ak nesplní určený  limit ani pri opakovanej streľbe, nariadi mu OPK  účasť na kontrolnej streľbe v budúcom roku.

F. Poplatky

1. Poplatok za kontrolnú streľbu vo výške, ktorú podľa vynaložených nákladov určí

Predstavenstvo OPK hradí člen SPK z vlastných prostriedkov, alebo poľovnícka organizácia.

2.  Pri opakovaní kontrolnej streľby v ten istý deň, alebo v inom náhradnom termíne, člen SPK je povinný poplatok za položku znovu uhradiť.

G. Záverečné  ustanovenia

Túto smernicu schválil Snem SPK dňa 11.06.2011 a nadobúda platnosť od 11.06.2011.

Stiahnúť tento súbor (KS_smernica_SPK_snem.doc) KS_smernica_SPK~.doc [Smernica o organizovaní a vykonávaní KS] 49 kB

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPK

Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Článok 1

Kontrolná činnosť

Dozorné rady Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len SPK) vykonávajú kontroly hospodárenia a činnosti organizačných zložiek SPK. Poskytujú odbornú a metodickú pomoc orgánom, komisiám a členom SPK pri odstránení prípadných vzniknutých nedostatkov,dozerajú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vnútorných predpisov SPK.

Článok 2

Pôsobnosť kontrol dozornej rady

1. Dozorné rady organizačných zložiek SPK vykonávajú celkovú kontrolu činnosti a nakladania s finančnými prostriedkami orgánov a komisií organizačných zložiek SPK raz ročne a to k 31.12. bežného roku a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti spolu s návrhom opatrení predkladajú snemu, resp. konferencii.

Dozorná rada SPK vykoná kontrolu činnosti nižšej organizačnej zložky SPK len vtedy:

a/ ak o to požiada nižšia organizačná zložka,

b/ ak je dôvodné podozrenie z porušovania predpisov v tejto organizačnej zložke.

2. Po každej vykonanej kontrole, ak sa zistili nedostatky a boli uložené aj nápravné opatrenia, sa vykoná následná kontrola plnenia nápravných opatrení. Za splnenie a odstránenie nápravných opatrení zodpovedajú štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky.

3. Každej kontroly sa musia zúčastniť štatutárni zástupcovia a nimi poverené osoby.

4. O vykonanej kontrole sa vyhotoví správa (buď vo forme protokolu alebo záznamu), v ktorej sa uvedie zistený stav hospodárenia. V prípade zistených nedostatkov sa vyhotoví protokol, v ktorom sa uvedú konkrétne ustanovenia predpisov, ktoré boli porušené a zároveň navrhnuté nápravné opatrenia. Ak neboli zistené nedostatky v činnosti a najmä v nakladaní s finančnými prostriedkami, vyhotoví sa záznam, v ktorom sa uvedú všetky oblasti, ktoré boli predmetom kontroly.

5. Zástupcovia organizačnej zložky alebo orgánu môžu uviesť k výsledkom kontroly svoje námietky a stanoviská, ktoré tvoria súčasť protokolu, resp. záznamu.

6. Protokol, resp. záznam z kontroly podpisujú členovia kontrolujúcej dozornej rady, štatutárni zástupcovia kontrolovanej organizačnej zložky, orgánu SPK a osoby, ktoré sa kontroly zúčastnili.

7. Všetky písomnosti o kontrolách sa archivujú počas 10 rokov nasledujúcich od vykonania kontroly.

Článok 3

Zameranie kontrol

Pre vykonanie kontrol hospodárenia a činnosti organizačných zložiek sa odporúča nasledovná osnova:

1. Činnosť orgánov a organizačných zložiek SPK:

– dodržiavanie Stanov SPK a vnútorných predpisov SPK,

– dodržiavanie právnych predpisov a noriem

– spracovanie zápisníc z rokovaní orgánov, komisií SPK a OPK

– účasť členov orgánov a členov odborných komisií SPK a OPK na rokovaní

2. Hospodárenie orgánov a organizačných zložiek SPK:

– plán činnosti a rozpočet

– rozbor hospodárenia

– evidencia organizačných zložiek SPK a základných organizačných zložiek OPK

– úhrady členských príspevkov pre SPK a OPK

(právnické osoby bez revíru, užívatelia poľovných revírov, členský príspevok FO po

23.1.2010, zápisný príspevok za PO a FO)

– vznik, tvorba a účel fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

3. Poľovné lístky:

– evidencia vydaných poľovných lístkov

– evidencia predĺženia platnosti poľovných lístkov

– evidencia vydaných poľovných lístkov pre cudzincov

– poplatky za vydanie a predĺženie platnosti poľovných lístkov

– písomné poučenie o právach a povinnostiach ustanovených zákonom 428/2002 Z.z.

o ochrane osobných údajov pre zamestnancov vydávajúcich poľovné lístky

4. Evidencia majetku:

– evidencia HIM, DHM, IHM a materiálových zásob

– hmotná zodpovednosť pracovníka za vedenie majetku

– inventarizácia majetku

– vedenie pokladne a pokladničná hotovosť

– stav finančných prostriedkov na bankovom účte

5. Účtovná evidencia:

– vedenie pokladničnej knihy a peňažného denníka

– evidencia faktúr

– mzdové náklady, cestovné a stravné

6. Mzdová evidencia:

– pracovné zmluvy, daňové prehlásenia

– dohody o vykonaní práce

– vyplácanie odmien, zásady odmeňovania

– dochádzka, dovolenky

7. Archivácia písomností:

– skartačný poriadok

– uloženie písomností

 

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1. Táto Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek Slovenskej

poľovníckej komory nadobudla účinnosť dňom schválenia snemom SPK 11.06.2011.

Stiahnúť tento súbor (Smernica pre kontrolnu cinnost DR - po uprave na sneme v MI.pdf) Smernica pre ko~.pdf [Smernica pre kontrolnú činnosť DR] 274 kB

Organizačný a rokovací poriadok SPK

schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej poľovníckej komory dňa 23. januára 2010

1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je budovaná na demokratických princípoch. SPK sa organizačne člení na obvodné poľovnícke komory (ďalej len „OPK“), ktoré sú tvorené z fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v obvode ich miestnej pôsobnosti.

2. Orgány SPK sú volené členmi SPK demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Sú povinné dôsledne dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy SPK. Uznesenia vyšších orgánov SPK sú záväzné pre nižšie orgány SPK, organizačné jednotky SPK a pre všetkých členov SPK. Členovia vyšších orgánov SPK sa môžu zúčastňovať na rokovaniach  nižších orgánov SPK, ak boli na rokovanie prizvaní alebo boli na rokovanie vyšším orgánom SPK delegovaní. Vyšší orgán SPK je oprávnený v záujme dodržiavania právneho poriadku preskúmať z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti právoplatné rozhodnutia a uznesenia nižších orgánov SPK, ak je podozrenie, že pri ich vynesení došlo k porušeniu právnych predpisov alebo vnútorných predpisov SPK. Takéto rozhodnutie môže zrušiť alebo zmeniť. V neprospech člena SPK môže tak urobiť iba do uplynutia premlčacej lehoty.

3. Funkcie volených členov orgánov SPK sú bezplatné a čestné. Za plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny. Funkcionárom patrí náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie v SPK podľa platných predpisov.

4. Orgány a komisie SPK sa môžu uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov alebo delegátov. Hlasovanie môže byť verejné alebo tajné podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny prítomných členov alebo delegátov. Pre platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov alebo delegátov, ak nie je v Stanovách SPK alebo v iných vnútorných predpisoch SPK uvedené inak. Orgány a komisie SPK môžu rozhodovať i per rollam, ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu alebo komisie a ak na základe zaslaných podkladových materiálov nadpolovičná väčšina členov komisií alebo orgánov SPK písomne vysloví rovnaké stanovisko. Hlasovať per rollam nie je možné v prípadoch, keď Stanovy SPK vyžadujú kvalifikovanú väčšinu.

5. O svojich rokovaniach a uzneseniach musia orgány a komisie SPK do 15 dní od rokovania spísať zápisnicu, ktorú podpisuje štatutárny zástupca orgánu alebo predseda komisie a zvolený overovateľ.

6. Proti prvostupňovým rozhodnutiam orgánov SPK, okrem rozhodnutí snemu, sa môžu členovia SPK alebo organizačné jednotky SPK, ktorých sa rozhodnutie týka, odvolať ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok, ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak.

7. Orgány SPK môžu v odôvodnených prípadoch zmeniť svoje rozhodnutie v autoremedúre, ak sú dôvody, aby odvolaniu alebo sťažnosti proti svojmu rozhodnutiu v plnom rozsahu vyhoveli. Ak podaniu nevyhovejú v plnom rozsahu, spisový materiál postúpia so svojim stanoviskom vyššiemu orgánu SPK, ak v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK nie je uvedené inak. V autoremedúre nemožno meniť rozhodnutia disciplinárneho orgánu, ktoré nadobudli právoplatnosť.

8. Rozhodnutia orgánov SPK, ktoré sa týkajú členských práv alebo práv a povinností organizačných jednotiek, proti ktorým je možné podať opravný prostriedok, sa zasielajú doporučeným listom alebo sa doručujú proti podpisu zástupcovi právnickej osoby alebo fyzickej osobe, o ktorej právach a povinnostiach sa rozhoduje. Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné, ak nebolo možné adresáta na uvedenej adrese zastihnúť, ak adresát zmenil svoj pobyt a zmenu adresy nenahlásil príslušným orgánom SPK a doposlanie nie je možné alebo poštovnými podmienkami dovolené, ak písomnosť nebola vyzdvihnutá v určenej lehote alebo adresát odmietol zásielku prevziať.

9. Funkčné obdobie orgánov SPK je päťročné. Končí sa dňom konania výročného snemu alebo konferencie. V prípade mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie sa funkčné obdobie orgánov SPK alebo OPK končí dňom konania mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie. V prípade mimoriadneho snemu alebo mimoriadnej konferencie sa orgány volia len na obdobie do doby výročného snemu alebo výročnej konferencie. Ak sa v priebehu volebného obdobia uskutočnia doplňovacie voľby, funkčné obdobie končí dňom konania výročného snemu alebo výročnej konferencie.

10. Stanovy SPK a ostatné vnútorné predpisy SPK vydané na ich základe sú záväzné pre všetkých členov SPK, orgány a organizačné jednotky SPK. Čo nie je v Stanovách SPK alebo iných vnútorných predpisoch SPK výslovne upravené, môže byť predmetom individuálnej úpravy s podmienkou, že táto úprava nie je v rozpore s inými vnútornými predpismi SPK alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Záväzný výklad Stanov SPK a iných vnútorných predpisov SPK schválených snemom, môže podávať len prezídium, výklad vnútorných predpisov OPK predstavenstvo. Výklad nemôže ísť nad rámec práv a povinností uložených predpisom. Výnimku z vnútorných predpisov SPK je možné udeliť len, ak to predpis v konkrétnom ustanovení umožňuje a udeliť ju môže len orgán SPK v predpise na to oprávnený.

11. Zasadnutie orgánov a komisií SPK a OPK je neverejné, okrem prípadov, kde sa vo vnútorných predpisoch SPK a OPK uvádza inak. Účasť iných osôb je možná len vtedy, ak to predsedajúci povolí, zapojiť sa do rokovania môžu len s výslovným súhlasom predsedajúceho. Predsedajúci môže podať návrhy na vykázanie osoby z rokovania vrátane členov alebo funkcionárov, ak nevhodným spôsobom rušia priebeh rokovania i napriek predchádzajúcemu upozorneniu; o vykázaní rozhodne orgán nadpolovičnou väčšinou. O vykázaní oprávnenej osoby sa v zápisnici spraví záznam, v ktorom sa uvedie konkrétny dôvod vykázania.

12. Organizačné jednotky SPK vedú chronologickú prehľadnú evidenciu pošty.

13. Organizačné jednotky SPK a OPK, ich orgány a komisie poskytujú členom a organizačným jednotkám SPK odbornú a právnu pomoc. Nie sú však povinné spisovať návrhy a podania, ani ich zastupovať v súdnom, priestupkovom alebo inom konaní.

14. Tento organizačný a rokovací poriadok nadobúda účinnosť 24. januára 2010.

Stiahnúť tento súbor (Organizačný a rokovací poriadok_konečné znenie.doc) Organizačný a r~.doc [Organizačný a rokovací poriadok konečné znenie] 89 kB

Pravidlá rozpočtu a nakladania s majetkom SPK

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je podľa § 41 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, právnickou osobou. SPK plní úlohy podľa § 42 zákona a zabezpečuje ich financovanie.V nadväznosti na citovaný zákon o poľovníctve sa činnosť SPK, ako aj  práva a povinnosti jej členov, riadia Stanovami SPK.
 2. Majetok SPK spravuje Kancelária SPK, ktorú riadi riaditeľ K SPK. Za svoju činnosť zodpovedá prezidentovi, dvom viceprezidentom a prezídiu SPK.
 3. Hospodárenie SPK sa riadi § 4 Stanov SPK a týmito – Rozpočtovými pravidlami. Tieto Rozpočtové pravidlá sú záväzným interným manuálom pre pracovníkov a funkcionárov SPK. Tieto Rozpočtové pravidlá predkladá a mení Kancelária SPK a schvaľuje Prezídium SPK.
 4. Úlohou týchto Rozpočtových pravidiel je riadenie rozpočtového procesu podľa vopred jasných a ustálených pravidiel – najmä proces tvorby rozpočtu, čerpania rozpočtu, právomoc a zodpovednosť pri vynakladaní finančných prostriedkov rozpočtu SPK.

§ 2

Pravidlá tvorby rozpočtu

 1. Rozpočtovým obdobím je kalendárny rok. Rozpočet K SPK schvaľuje Prezídium SPK a Snem SPK. Rozpočet SPK má nákladovú časť a výnosovú časť, ktoré sú členené na jednotlivé kapitoly. Názvy a počet kapitol rozpočtu nadväzuje na aktuálnu organizačnú štruktúru a aktivity SPK.
 2. Kancelária SPK zostavuje rozpočet K SPZ na základe výsledkov hospodárenia za predchádzajúci rok. Podklady pre zostavenie rozpočtu včas predkladajú jednotliví odborní pracovníci a funkcionári, podľa pokynov  riaditeľa kancelárie SPK.
 3. Každá odborná komisia si zostaví vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, kde uvedie výšku nákladov a výšku výnosov, ako aj ich podrobnú štruktúru. Komisie, ktoré nemajú externé výnosy (príjmy) zo svoje činnosti, sú financované z vlastných zdrojov K SPK.

§ 3

Pravidlá čerpania rozpočtu

 1. Ročný rozpočet sa čerpá priebežne počas roka, a to podľa potrieb jednotlivých subjektov, ktoré sú adresátom predmetnej kapitoly rozpočtu, s prihliadnutím na stav peňažných prostriedkov na predmetnom bankovom účte (cash).
 2. Účtovné doklady preukazujúce čerpanie rozpočtu, schvaľuje a podpisuje riaditeľ K SPK  alebo zodpovedná osoba podľa Stanov SPK, podľa podpisových oprávnení.
 3. Zodpovedné osoby za jednotlivé kapitoly rozpočtu, si môžu dohodnúť presun nákladov alebo výnosov medzi kapitolami rozpočtu, a to s vedomím a súhlasom Prezídia SPK.
 4. Priebežné vyhodnocovanie rozpočtu SPK vykonáva Kancelária SPK a predkladá ho kompetentným orgánom Prezídiu SPK a Snemu SPK.

§ 4

Sankcie za nedodržanie Rozpočtových pravidiel

 1. Za nedodržanie týchto Rozpočtových pravidiel sa považuje akékoľvek vážne narušenie procesu tvorby rozpočtu, prekročenie právomoci pri jeho čerpaní, a najmä prekročenie rozpočtu.
 2. Za prekročenie rozpočtu zodpovedá ten, kto má právomoc na jeho čerpanie. Prekročenie rozpočtu sa bude postihovať tak, že sa bude krátiť rozpočet nasledujúceho roka. Za prekročenie rozpočtu sa nepovažuje stav:
  a)keď je prekročenie rozpočtu v jednej kapitole nahradené šetrením v rozpočte v druhej kapitole, ale s vedomím a súhlasom zodpovednej osoby za druhú kapitolu,
  b) keď je prekročenie do konca roku finančne vyrovnané z externého prostredia mimo SPK (napr. získaním daru, príjmom z reklamy, dotáciou, subvenciou, prípadne z rozpočtu MP SR).

§ 5

Záverečné ustanovenia

 1. Dodržiavanie týchto rozpočtových pravidiel sleduje priebežne Kancelária SPK. Týmto nie je dotknutá kontrolná právomoc Dozornej rady SPK.
 2. Nedodržanie rozpočtovej disciplíny sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny zamestnancov alebo funkcionárov SPK, ktoré sa postihuje podľa Zákonníka práce alebo týchto Rozpočtových pravidiel.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.

Stiahnúť tento súbor (vlastnymat.rtf) vlastnymat.rtf [aktualizovaná vyhláška] 1097 kB

Disciplinárny poriadok SPK

scvhálený snemom SPK 11.6.2011 a MPaRV SR 29.9.2011 pod č. 3876/2011-720 účinný od 1.10.2011

+ Zmena disciplinárneho poriadku SPK. z 16.12.2013 platné od 01.01.2014

Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_po_sneme_11062011_schvaleny_MPSR_29092011.doc) DP_SPK_po_sneme~.doc [Disciplinárny poriadok] 103 kB
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014.docx) DP_SPK_1_1_2014.docx [DP platný od 1.1.2014] 40 kB
Stiahnúť tento súbor (DP_SPK_1_1_2014_rev.doc) DP_SPK_1_1_2014_rev.doc [DP platný od 1.1.2014 s revíziou] 106 kB

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej

Stiahnúť tento súbor (Nariadenie vlady SR c.352 2009.pdf) Nariadenie vlad~.pdf [Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.] 110 kB

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Stiahnúť tento súbor (Zakon 274 2009 o polovnictve.pdf) Zakon 274 2009 ~.pdf [Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 275 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhlaska MP SR c. 344 2009.pdf) Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z.z.] 5002 kB
Stiahnúť tento súbor (Vyhlaska MP SR c. 227 2010.pdf) Vyhlaska MP SR ~.pdf [Vyhláška MP SR č. 227/2010 Z.z.] 842 kB

Súvisiace zákony

Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.326_2005_o_lesoch.pdf) Zakon_c.326_200~.pdf [Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch] 280 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.39_2007o_veterinarnej_starostlivosti.pdf) Zakon_c.39_2007~.pdf [Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti] 466 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.543_2002_o_ochrane_prirody_a_krajiny.pdf) Zakon_c.543_200~.pdf [Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny] 903 kB
Stiahnúť tento súbor (Zakon_c.190_2003o_zbraniach_a_strelive.pdf) Zakon_c.190_200~.pdf [Zákon č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov] 473 kB
Stiahnúť tento súbor (VyhlaskaMVc.555_2003.pdf) VyhlaskaMVc.555~.pdf [Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive]
90 kB